Search form

SOERA ZINOENÕ 57

Sinoenõ 57.

I. Fangandrõ ba waʼaboe dõdõ. Fanõtõna chõ Lowalangi. II. Famarooe dõdõ ba wanoeno Lowalangi.

1Chõ doeka wanoenõ andrõ, dali: ”Bõi fakiko!” Chõ Dawido; oemanõ, me moloi ia, chõ Zaoelo, me isaw̃a dõgi narõ hili andrõ. (Sam. I. 22, 1).

2I. Hachõsi tõdõ ndraʼo, Lowalangi, hachõsi tõdõ ndraʼo! Chõoe saʼae isaw̃a tõdõgoe, ba loemõ gafioe oeʼaloei zaw̃atõ chõgoe, irege no noemalõ misa wamakiko andrõ. (Sin. 91, 1. 2).

3Chõ Lowalangi, Fondrege zalaw̃a moeʼao ndraʼodo, chõ Lowalangi andrõ, sangasiwai hoehoeogoe.

4Ifatenge moroi si jaw̃a ba zoroego, iʼorifi ndraʼodo, ibeʼe niʼoʼaja zangisõ jaʼodo andrõ; ifaʼoheʼõ Lowalangi waʼeboea dõdõnia ba faʼadoehoenia andrõ.

5Ba hoenõ zingo so nosogoe; awõ zamaloea holahola galitõ ndraʼo tooe, awõ nono niha soʼifõ toho ba ono wana, si so lela fõda satarõ.

6Ae jaw̃a, Lowalangi, jaw̃a mbanoea si jaw̃a, ja tehawoei goeli danõ maʼasagõrõ lachõmimõ andrõ!

7No lalaoe goeʼõ gahegoe, no lafaõndrõ dõdõgoe; no lacharoe lõsoelõsoe fõnagoe, ba jaʼira zaechoe bacha. (Sin. 7, 16).

(A. 8—12: Sin. 108, 2—6.)

8II. Abeʼe dõdõgoe, Lowalangi, abeʼe dõdõgoe, manoenõ ndraʼo ba oelaoe mbiola.

9Faoso, tõdõgoe, faoso biola nitika seboea ba biola nitika sideʼide! daʼoesoesoegi waʼamoloeo. (Sin. 16, 9).

10Oesoeno ndraʼoegõ, Soʼaja, ba niha misa; oelaoe noemanõ chõoe ba niha baero.

11Abõlõ sibai sa waʼeboea dõdõoe, iroegi mbanoea si jaw̃a, ba iroegi lawoeo waʼadoehoemõ andrõ.(Sin. 36, 6).

12Ae jaw̃a, Lowalangi, jaw̃a mbanoea si jaw̃a; ja tehawoei goeli danõ maʼasagõrõ lachõmimõ andrõ!

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index