Search form

SOERA ZINOENÕ 71

Sinoenõ 71.

I. Fangandrõ fangefa ba zi fatioe tõdõ. II. Famaboeʼoe fangandrõ saoha gõlõ chõ Lowalangi.

1I. Chõoe Jehowa, manõtona ndraʼo; bõi manõ beʼe aila ndraʼodo!

2Orifi ndraʼo, dali waʼatoelõ dõdõoe andrõ, ba efaʼõ ndraʼo; beʼe mbõrõ dalingaoe chõgoe ba tolodo!

3Enaʼõ na naha saro ndraʼoegõ chõgoe, nahiagoe, saw̃atõgoe, si lõ mamalõmalõ; tete gara as ndraʼoegõ chõgoe ba hatigoe! (Sin. 18, 3; 31, 3. 4).

4He Lowalangigoe, efaʼõ ndraʼo ba danga zeboea horõ andrõ, ba gochõ zanao horõ ba ba gochõ zi hõndrõgõ jaʼodo!

5Tõtõnafõgoe sa ndraʼoegõ, jaʼoegõ Soʼaja, Jehowa, weʼeweʼe dõdõgoe, iʼotarai iraono ndraʼodo.

6Chõoe oetendrotendroʼõ ndraʼo, iʼotarai daloe ninagoe; no jaʼoegõ zondrõni jaʼo moroi ba daloe ninagoe; jaʼoegõ nisoenogoe, si lõ mamalõmalõ. (Sin. 22, 10).

7Ato zahõlihõli tõdõ chõgoe, ba jaʼoegõ zaw̃atõgoe, si lõ mangiwa. (Sin. 4, 4).

8No fahõna ba mbewegoe wanoeno jaʼoegõ ba famolachõmi jaʼoegõ, maʼõmaʼõchõ.

9Bõi tiboʼõ ndraʼodo, na itoegoe atoea ndraʼo; na alõ dõlagoe, ba bõi farõi ndraʼoegõ chõgoe! (A. 18).

10Lafatooe sa ndraʼo si fatioe tõdõ chõgoe, ba sanarogõ nosogoe, ba mamagõlõ;

11Ba lamane: ”No iʼerogõ ia Lowalangi; migohi ia, miraʼoe, lõʼõ sa sangorifi!”

12He Lowalangi! bõi arõoeʼõgõ chõgoe; taʼitaʼi tolodo, jaʼoegõ, Lowalangigoe!

13Enaʼõ na aila zangaloei famoenoegoe, ba enaʼõ na tekiko; ja tebawoe wa famaʼiki niha ira ba faʼaila zomasi faʼateʼalagoe!

14II. Ba jaʼo, ba lõ oebõhõli wanõtõna ba oedooeʼõ doeriamõ fefoe.

15Jamoedoenõdoenõ waʼatoelõmõ andrõ bewegoe, ba fangorifi andrõ chõoe, ero maʼṍchõ, me tebai oeʼerai. (A. 8. Sin. 40, 6).

16Oeʼohe nilaoe Zoʼaja, Jehowa, seboea andrõ, sambalõ faʼatoelõmõ andrõ oesoeno.

17He Lowalangi, no õfahaõ ndraʼo, iʼotarai iraono ndraʼo; ba iroegi maʼõchṍ oedoenõdoenõ zahõlihõli dõdõ andrõ chõoe. (Sam. I. 7, 12).

18Ba irege atoeado gõi, irege mohoewa ndraʼo, ba bõi rõido, jaʼoegõ Lowalangi, enaʼõ oeʼombachaʼõ dangamõ ba zi sagõtõ niha dania ba faʼabõlõmõ andrõ ba zi so dania, fefoe. (A. 9. Jes. 46, 4).

19Faʼatoelõmõ andrõ sa, jaʼoegõ Lowalangi, ba iroegi mbanoea si jaw̃a, jaʼoegõ, si no molaoe seboea andrõ, jaʼoegõ Lowalangi; ha niha zi fagõlõgõlõ chõoe! (Moz. II. 15, 11).

20Jaʼoegõ, si no mamatõrõ chõma faʼafõchõ ba faʼaboe dõdõ, soja ngawalõ, ba õfoeli õʼorifi ndraʼaga, õfoeli õʼohe jaw̃a ndraʼaga, moroi ba gohokoho danõ andrõ. (Sam. I. 2, 6).

21Õdooeʼõ dania waʼasalaw̃agoe ba õfoeli õrara dõdõgoe.

22Ba jaʼodo gõi, oesoeno ndraʼoegõ wolaoe biola, oesoeno wa lõ; farõi ndraʼoegõ, jaʼoegõ Lowalangigoe, oelaoe chõoe mbiola nitika, sideʼide, wanoenõ jaʼoegõ, jaʼoegõ niʼamoniʼõ ba Ndraono Gizeraëli!

23Sanoenõ dania mbewegoe, na oesoeno ndraʼoegõ, ba sanoenõ dõdõgoe, niʼorifimõ andrõ.

24Ba ifatoenõ waʼatoelõmõ andrõ lelagoe, ero maṍchõ; me no aila zomasi faʼateʼalagoe, me no tobali famaʼiki niha.

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index