Search form

SOERA ZINOENÕ 91

Sinoenõ 91.

Fanõtõna fanolo Lowalangi, na so wamakiko ba fangaboe dõdõ.

1Sonahia barõ mbaʼabaʼa andrõ chõ Wondrege zalaw̃a andrõ, daʼõ zahono ba loemõ Wondrege zabõlõ andrõ.

2Oemane chõ Jehowa: ”Saw̃atõgoe ndraʼoegõ ba hatigoe, Lowalangigoe, tõtõna fõgoe!”(Sin. 18, 3).

3Iʼefaʼõ ndraʼoegõ ba dandraw̃a andrõ chõ zolaoe tandraw̃a wofo, ba iʼorifiʼõ ba wõchõ waba famoenoe andrõ. (Sin. 124, 7).

4Ibaloegõ ndraʼoegõ afinia, ba barõ gafinia andrõ aoeri ndraʼoegõ; no baʼabaʼa ba baloese zi doehoe andrõ chõnia.

5Lõ tola ataʼoe ndraʼoegõ gametaʼoeõ andrõ ba zi bongi, ba he ono wana sanõrõ, na maʼṍchõ.

6Fõchõ waba andrõ, sanõrõ sogõmigõmi, teoe mbanoea andrõ, famakiko na laloeo.

7He hõnõ zi mate ba ngaimõ, ba he foeloe ngahõnõ zi mate ba gambõlõoe, ba jaʼoegõ, ba lõ gõna.

8Ha hõrõoe zangila, ba aneheʼõ wamasoelõ andrõ ba zolaoe si lõ sõchi. (Sin. 54, 9).

9Me no õw̃aʼõ: ”Jaʼoegõ saʼae dõtõnafõgoe, Jehowa;” Fondrege zalaw̃a andrõ no õbeʼe saw̃atõoe.

10Lõ itõrõ ndraʼoegõ saboe dõdõoe, ba lõ ihatõʼõ ia ba noseoe famakao.

11Iw̃aʼõ ba malaʼika andrõ chõnia, ba chõmõ andrõ, enaʼõ larorogõ ndraʼoegõ, ba lalamõ andrõ fefoe. (Mat. 4, 6).

12Lataja dania tangara ndraʼoegõ, fa bõi manendre gaheoe ba gara.

13Õhoendrahoendra tooe zingo ba oelõ sosõfoe, amama barõ gaheoe nono zingo, awõ naga. (Loek. 10, 19).

14”Me iʼomasiʼõ ndraʼo, andrõ oeʼorifi ia, oeʼefaʼõ ia, me no aboto ba dõdõnia dõigoe andrõ.

15Na iʼangarõfi li ndraʼo, ba oefondrondrongo chõnia, awõnia ndraʼo ba wamakao; oeʼefaʼõ ia ba tetoeria ia oebeʼe.

16Oeʼaboesoiʼõ ia faʼanaoe noso, ba anehe ia wangorifi andrõ chõgoe oebeʼe.”

Soera Ni’amoni’ö

Soera Ni’amoni’ö, Nias Bible (revised ed.) © 2009, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index