Search form

Moatlem 7

Stifen ma Nginthô

1Soam aroakte adongthôan pumma Stifen nâng chhienwah, “Arepa nginlinne?”

2Stifen ma dânthâng wah, “Pho awa heh, ngangin jetat tanha! Nãngte nãngwa Abraham Haran hahnâng sôngwâng mako, ate tânâng Misopotomia hahko Joban adongthôanpa hôngkatwah 3ngale atenâng ngatwah, ‘Nang humte tangkâ ngale Diak akanpa phethien lohma ngama nangnâng khesokmin hahko wãngo.’ 4Ephumma atema ate Diak pa phethien lahma Haran nâng wãng lahma sôngwângwah. Abraham wa ritdiko, Joban ma athâng hehwah nesong eken hahko sôngkat thukwah. 5Joban ma Abraham nâng erehahpa aterãng ngama kohho, chhupthe tumin aterãng kohho, rohkomin Joban ma atenâng kohmin ngama toamhôanwah, ngale erehahpa ate ngale ate chhuchha hehrãng ngama ngatwah. Joban ma Abraham nâng are toamhoantah poatko Abraham nâng chha aho dângwah.. 6Joban ma atenâng aroh ngatwah: ‘Nang chhuchha heh mihhahnâng esongwak a, ngale erehahko thinnâng châbelii rangpârãng huahaa rãng hôanlahma nyahrãng echêmsietwak a. 7Rohkomin thin huahaa rãng kepte hehnâng ngama echêmsiet ang, ngale erediko nang chhuchha heh erediak kowah loatchhoan lahma nganâng are hahko esoam etô hang.’ 8Erediko Joban ma Abraham nâng toamhôan kahkhet mînko khoankhen niem pa hôanthukwah. Ephumma Abraham ma Isak chha lahma haptathe diko khoankhen niem hôanwah; Isak memin ate chha Jakob pa hôanwah, ngale Jakob memin ate chha nãngte nãngwa echhi wanii latnâng hôanwah.

9“Jakob chha hehma thinnaa Josep nâng chhihchoh lahma Igip nâng huahaa rãng sengkatwah. Rohkomin Joban pa ate demnâng dângwah 10ngale atema nyahrãng chêmchoh wah, rohkomin Joban ma ate pêpângwah. Chenthu Josep Igip lowang tânâng hokko, Joban ma atenâng Igip lowang pumma hunli jat apat ngale buthi mongthem heh kowah, ephumma lowang pumma Josep ere diakko Govono dângthukwah, ngale lowang heh humkâ wah mihnyan hehmin atenâng pênthukwah. 11Erediko Igip diak ngale Kanan Diak phangtang nâng rêmdong remhû lahma nyahrãng chêmwah. Nãngte nãngwa hehma chenko wahjô phhekchhah chohho, 12ngale chenthu Jakob ma Igip nâng chhah tonga ngama tatphumma, atema ate chha nãngte nãngwa heh enâng khebengrãng chienkatwah. 13Eredikomin thêngakkat poatko, Josep ma ate dedema ate pho hehnâng nga a nenaa ngama thôkoh wah, ngale ephumma Igip lowang pumma Josep humte tangkâ heh jetwah. 14Ephumma Josep ma ate wa Jakob nâng tangkun tangkâ Igip nâng songkaren ngama thôkoh rãng nginmatte chienwênwah, thin a phangtang tungko roakengit wabangâ dângwah. 15Erediko Jakob Igip nâng katwah, ngale ate erediko ate chha heh enâng ritwah. 16Thinmang heh Shichem nâng pêwênwah, ngale Abraham ma Hamor jatwah ngunma retah mangrukko ruwênwah.

17“Chenthu Joban ma Abraham nâng toamhoantah heh toangtang dângwâng sanpoat pa hokphumma, Igip wah mihnyan heh nyahrãng jat ajâwah. 18Athôanko Josep lejette lowang ma Igip Diak pa pênwah. 19Ere Lowang pumma nãngte nãngwa heh diapchhah lahma thin demnâng nyahrãng chhihhông wah, ngale thinchha heh chenriia ngama humkhen nâng lethienthuk thangma, rangsâ nâng thienchhoan thukwah. 20Ere sanpoatko Mosa nyahrãng naasen hôngchhat wah. Atea jengrem rãng ate nyongma humkhen nâng huhkhêmwah, 21ngale chenthu thinma Mosa humwah rangsâ nâng thienchhoanko, lowang chha dihiaknya pumma khelahma ate chharãng ngama ate humnâng tôankhêm wênwah. 22Phumma atenâng Igip heh buthi mongthem phangtang hethô wah, ngale atea ngin ariet nângmin erediko moatlem nângmin nyahrãng jet ajien dângwah.

23“Chenthu Mosa roakbelii rangpâ dângko, atema ate lemru Isrial mihnyan heh chenroh hôanjôan eka ngama lêmsokwah. 24Isrial mihnyan wathe nâng Igip mihnyan pumma nyahrãng hôanjôan lahma lepkhewah, ephumma atema Isrial mihnyan pa pêngka lahma Igip mihnyan pa ritphewah. 25(Mosa ma, ate mihnyan Isrial hehma thin a mihhu mihhaa dângwah Joban ma epesiet hi ngama ethong hunwak a ngama thônghun wah, rohkomin thinma eroh thonghûnho.) 26Eredijâko atema Isrial mihnyan wanii loatmîn lahma khewah, ephumma atema ere wanii mênpa pâsiet lahma mêthukrãng thônghun wah. Atema ngatwah, ‘Tattan en,’ ‘Nechhea waniinii Isrial mihnyan tuta; phumma aroh chenrãngma mên eken a?’ 27Phumma ate lemruko watte mihnyan pumma Mosa nâng jongthin lahma ngatwah. Atema ngatwah, ‘Henma nanga ni pênterãng dangthuk ehoa, ngale henma ni nginpatrãng hôan ehoa?’ 28‘Mejâwah nangma Igip mihnyan ritphetoh rãnrãng, ngamin ritphêhun ehanga?’ 29Chenthu Mosa ma erengin pa tatphumma Igip wah huhchhoan lahma Midian diaknâng sôngwângwah. Enâng atema delachha wanii chhatwah.

30“Rangpâ roakbelii liendiko, Sinai Hahkong kêwah sehahko rangwah Joban ngintatte Mosa tânâng hinbuk nâng wendôrãng litlahma hôngkatwah. 31Mosa ma chenni khekãnga ngama bâritwah, ngale hinbuk tâko hehka lahma senthemthem sokrãng katwah. Phumma atema Teso Jabkhab chohtatwah: 32‘Nga a nangte nangwa heh Joban, Abraham Joban, Isak Joban, ngale Jakob Joban.’ Phumma Mosa acheima tiilahma chinsûho. 33Teso ma atenâng ngatwah, ‘Nang daphâng pa putpheo, chenrãngma ngako, nang chepeko thepa Asâthôan the. 34Ngama nga mihnyan heh Igip nâng nyahrãng chhihmõang chêmrii lahma khe ekang. Thin sep ajôang pa ngama lâtattek, ngale nga thin pepângrãng kaerâng. Athângheh wãngro; Ngama nanga Igip nâng chienkat e.’

35“Mosa nâng Isrial mihnyan hehma hunmih ngatwah. Thinma chhienwah, ‘Henma nanga ni pênterãng dangthuk ehoa, ngale henma ni nginpatrãng hôan ehoa?’ Ere Mosa pa jôba Joban ma Isrial mihnyan heh pênrãng ngale ate tânâng Joban ngintatte hinbuk nâng chohmîntah pumma chohsû lahma thin pêpâng rãng chienkatwah. 36Atema patritli moatlem heh Igip nâng, Josichek dânko, ngale sehahkho nâng rangpâ roakbelii molahma Isrial mihnyan heh Igip wah loatsiet chhoanwah. 37Mosa ma Isrial mihnyan hehnâng ngatwah, ‘Joban ma nga chienchhoan ehang rãngrãng atema netânâng mõng echien katra, ngale atea ne mihnyan wahjô dângmin.’ 38Ate sehahkho nâng Isrial mihnyan heh khôan komin johkhôanwah; atea nãngte nãngwa heh demnâng min johdângwah, ngale Sinai Hahkong khonâng rangwah Joban ngintatte ma atenâng thôkoh poatkomin dângwah; ngale atema nãngnâng dienthôkoh rãng Joban wah ahîn nginkongpa chohthâwah.

39“Rohkomin nãngte nãngwa hehma ate nginlekep dângwah; thinma ate jongthin lahma Igip nâng ngakkat hunwah. 40Ephumma thinma Aron nâng ngatwah, ‘Nirãng joban wah hôankohhi. Are ni Igip diakwah loatsiet chhoante mihnyan Mosa pa chenni dangeka erepa nima jetmih.’ 41Erediko thinma mânpong rãngrãng moangachaang wanthe hôanlahma joapsoap thin heh kephû lahma soam aroak wah, ngale thinma hôantah mînko kuhhoan lahma jokphhek chhah wah. 42Ephumma thin tâwah Joban ngakchhoan wah, ngale thinnâng rangkho wah merit heh soamtô thuktûwah, Mõng hehma raangwah titab ko aroh raangeka:

‘Isrial mihnyan heh!

roakbelii rangpâ nema sehahkho nâng wo awak soletma joapsaop tetpa nganâng joapsaop wah dangmah.

43Nema joban Molak nâng soamthin tembu hum ba phoangpetet,

ngale merit joban Rifan moangachaang peba phoangpetet;

ereheh a nema soamtô rãng hôantet moangachaang heh ba.

Ngale eroh ngama nea Babilon liennâng echêmsiet chhoanthuk a.’

44“Nãngte nãngwa heh sehahkho nâng dângpoatko thinnâng Joban tôngthin Tembu hum Asâthôan pa dângwah. Erepa Joban ma Mosa nâng chenroh thôkotah a, ngale chenroh khesoktah a ererãngrãng hôanwah. 45Erediko, nãngte nãngwa hehma thin te awa hehwah dienchohtah tembu humpa Joban ma mih hehwah nyen lahma thin sôngrãng kohtah hahpa keprãng Josua demnâng wãngwak tahko thin demnâng johpewên wah. Ngale ere tembu humpa Devit rôan tôkowîn dângwah. 46Joban ma atenâng sênchohwah ngale atema Jakob Joban tôngrãng rangsoamhum hôanthukrãng Joban wah thâwah. 47Phumma Rangsoamhum pa Solomon ma hôanwah.

48“Rohkomin achoang thôanwah tôngte Joban pa mihnyan dekma hôanwah humnâng tongmah; mõng ma ngatah rãngrãng,

49‘Teso ma ngaeka, rangkhethung pa nga tôngthin,

ngale hah pa nga danekthin.

Nema nganâng chenrãngrãng hum hôankohmin a?

Ngale nga sôngthin thepa chenko tonga?

50Are chentôpa ngadedema hôanwah ledangne?’

51Stifen ma ngatwah, “Nea aretô hungchehne!” “Nehung nerin Joban nângjô kohmet, ngale nenâ memin Joban ngin jetatmet! Nemin nete newa heh rãngrãng jôba: ngale nemin roantangma Asâthôanju lelatnangjû dangeken! 52Mõng wathemin nete newa hehma lechêmsiet thangma thatdangtah a? Khema thunâng Joban ma, ate haa toangtang katmin ngama thôkoh rãng ate nginmatte chienkettha pemin thinma ritphetah. Ngale adea nema ate chensãng letma ritphe eken. 53Nea Joban wah Niemarang heh chohte dângwah, erepa Joban ngintatte hehma chohkoh katwah - rohkomin ereheh nema kepmet!”

Stifen Longma Ritpet

54Ngoang awang hehma Stifen ngin jetat lahma, Stifen nâng thin pâchupkek lahma rinkhah wah. 55Rohkomin Stifen ma Asâthôanju mênchong danglahma rangkhethung nâng sokwênwah, ngale atema Joban mîndong lahma khewênwah erediko Jisu Joban dekchah - ngeko cheplahma khewênwah. 56Atema ngatwah, “Sûtan en!” “Ngama rangkhethung pa laanglahma khewên ekang, ngale Mihnyan Chhapa Joban dekchahko cheplahma khewên ekang!”

57Phumma chaanmõang raklahma ngoang awang hehma thindekma nâ hepwakwah. Erediko rekthelem ma ate tânâng roamchhoan katwakwah, 58erediko hahdaang wah sietphechhoan lahma longma ritpetwah. Hâkhi hôante hehma thin khet heh paangmihpho ate mînpa Sol nâng phethien kohwah. 59Thinma Stifen nâng longma petthuko, Stifen ma Teso nâng rakroowah, “Teso Jisu, ngaju chohsiet hang!” 60Atema dakuhtho lahma khupjup lahma chaanmõang rakwah, “Teso! thinma are pap moeka pa thin khohnâng nekchatthuk!” Atema aroh jablahma ritwah.

NIEMNYAN

©2010 Bible Society of India

More Info | Version Index