Search form

Aniasan 25

Asio Nejenkhio thaiutha Chaithio:

(Aniasan 35:4-9)

1Apaou nou Mosa tü ngiom, 2“Ngü hau chaithio tsak lükan ta Israel thsoso tü lüngio. Khaiunia pungkü meshen mongüh mongchiosantsünli asamüh chaithio lükan. 3Asamüh ngüso ainou chaithio loau nou nungso noin: Chaiou lakkeng tangkason naiuso taoson lung; 4naiuso ashethop ne, ne asangnya, aseng si asangnya tomekü, naiuso wonpon nou lahtsün ewoi teithamkü, 5onnemokthso pon atheng thengsengkü, nyikhon amei, akacia pai, 6in khiam, atsom kiuao khaiutsom, naiuso angannyam nyamtsün thangkhoinek, 7onix lung, anoilut ao lung, meson asio shitho thaiutha, naiuso kongwoi ao thaiutha nungso noin. 8Ngo ngüso ko noiau ngüso hau jü thaiutha amthang tsak ashani. 9Ngo ni tü amkham nejenkhio naiuso nungko taiuao jengtsaiu thaiutha titi hankü noiküla, nung khekkülu ni shanao noin.”

Athalou-etsün Paidan

(Aniasan 37:1-9)

10Akacia pai nou Paidan tsak atheng nai phasab nime küta ayantso, apün nai phasab tsak küta ayantso, naiuso atsok nai phasab tsak küta ayantso ta lüshan. 11Naiuso ni nung Paidan chaiou lakkeng noulu akhei si achi nying jeiao noin. 12Naiuso nung pi-ao ni chaiou nou shantsün khiapthso ang püle pokü lüshan, naiuso nung ang püle nouso tü aniukun pungkü nimeme jiplut ao noin. 13Nung pi-au akacia pai nou lüshan, küta nung chaiou lakkeng nou lünyingjei, 14naiuso nung paidan aniokon pungkü khiapthso ang nai lüchinthio. 15Küta pai api-ao shantaiu nouso nung khiapthso ang ainou tsülosankü taiuwanao noin. 16Nung Paidan nai Ngo ni hau kiuao athoiluttsün Ngiokhem nouso tisübao lungkhio nime da haiulutkü noin nung lüthio.

17Nung kapjeiao chaiou lakkeng noulu atheng nai phasab nime küta ayantso, naiuso apün nai phasab tsak küta ayantso ta tsak lüshan. 18Naiuso Paidan akap nime nou athun nemthso chaiou lakkeng nou meikü langkü akoi potsün thainian nime lüshan. 19Naiuso athon nemthso ai akoi potsün thainian tsak tsak lüshan, naiuso nung athun nemthso ai akoi potsün thainian nime Paidan kap nouko aikülu iulakü lüshan. 20Naiuso nung akoi nime potsün thainian nou khasikha sei-ekü, Paidan kap nou ngüso koiüh pokjeikü, ngüso akoi khongpengkü thajeikü noi-ela. 21Lungkhio nime nou nung Paidan nai thioküta nung kapjeikü ataiu. 22Nungai ngo niko phetekü, nung Paidan kapjeitsün khengai akoi nime potsün thainian nime jetko Ngo ni hau Israel khaiunia thaiutha Jü ngiokhem nouso apem kiu-e.

Goa hau Chaithio kiutsün Themtsai thaiutha Puo

(Aniasan 37:10-16)

23“Akacia pai nou puo tsak atheng nai phasab nime, naiuso atham nai phasab tsak, naiuso atsok nai phasab tsak küta ayantso lüshan. 24Nung chaiou lakkeng noulu lemkü lükukjei. 25Nung akuk nou phasab tsak ayantso apün lemkü lüshan, küta nung chaiou lakkeng nou lemkü lünyingjei. 26Nung thaiutha chaiou khiapthso nou püle lüshan, küta nung aniokon püle hok nouso tü lülolut. 27Nung puo kankei nai heloau khiapthso nou akuk nou shimkü alolut. 28Api-kei au akacia pai nou lüshan küta nung chaiou lakkeng nou nyingjeikü athe. 29Theng chaithio nouso ko kankeiao chio, thengkam, khiam meng naiuso chiothso nouso lüshan. Nungso chikü chaiou lakkeng noulu shankü ataiu. 30Puo nou Athalu-e Ngiokhem Paidan khako ataiu, naiuso nung puo chiai Ngü hau chaithio kiutsün asio themtsai asaita ataiu.”

Tson taiutsün

(Aniasan 37:17-24)

31Tson taiutsün tsak chaiou lakkeng noulu ashan. Anoitaiu ao naiuso ayangjeiao thashiakü lang- tsün chaiou lakkeng nou ashan, nungko taopun alengyam, taopun taiutsün, naiuso anoitaiutsün nungthun tsak nou lu shanao noin. 32Nung ainou ano pungkü paisun louk sungao noin, ano pungkü ainou süme me. 33Paisun tsak nou almond taopun potsün khekkü taopun meng süme, a ou tsak naiuso taopun tsak, nungti tson taiutsüthakünai tsükane tsüdekünai methso tsühakü tsünoi-e. Ngo asam hau aakihlaiu kiu-e. 34Nung tson taiutsün ainou almond taopun puntsün thengkam püle nung asun nouso, 35naiuso paisun nime khemai aou tsakko tsak hau thekü naiuso paisun nime khemko aou tsak nungko aikü iulakü, tson taiutsün ainou paisun louk punkü khutsün thaiutha noi-e. 36Nung asun nouso, akia nouso, naiuso tson taiutsün to tsaksa chaiou lakkeng nou meikü langkü theao noin. 37Ni tson taiutsün thaiutha tson chinyat lüshan küta nungso khaai awon kiuao lütaiu. 38Akhian sanau jengtsaiu naiuso akankeiao thetsün chio nouso chaiou lakkeng noulu lüshan. 39Nung tson taiutsün naiuso akankeiao jengtsaiu shanao chaiou lakkeng noulu tsoi aosamkü pungo lükankei. 40Ni tü king nainoi taoko hantsün khekkü nungso paotsangkü lüshan.

ASIO THSAMLAI

©2005 Bible Society of India

More Info | Version Index