Search form

Haove 28

Asaita Thiotsün Chaithio nouso

(Aniasan 29:38-46)

1Apaou nou Mosa tü thoilutkü ngiom, 2Israelhai tü Goa hau chaithio kiutsün eheshiu chaithio apa monglingiao atao tongtü nai lüthio ta ayamhan lükiu.

3Apaou hau chaithio kiuao eheshiu chaithio nouso nungso noin: asaita ajahtsün chaithio thaiutha alengsat ti tsüpokü pon nime shelokü noitsün onnemok apong tsak. 4On- nemok chaithio chongting nou ahom, naiuso müjam nou asham, 5tsak tsak pungkü nouko chih chaithio tsoi tsak, Olip khiam ameiting tsoi nime lao-ekü thio-e. 6Sinai King ainai Apaou tü angannyam meikü nyam- tsün eheshiu chaithio thumkü jahkü chongting nou asaita chaithio nung chongting thiokü noiküla. 7Chong- ting onnemok chaithioko theng chaithio hakü thiotsünli theng tsoi nime nou amthang nou tü thsalut. 8Theng chaithioko hakü, asham onnemokthso chaithio nou lüko ahom chaithio saisile lilu thio-e. Nung lüko Apaou tü angannyam meikü nyamtsün chih chaithio tsak noiküla.

Chinyatnyi nouko Chaithio

9Chinyatnyi nouko pon tsak shelokü noitsün onnemok pongtso alengsat ti tsüpokü apem nime thio-e, nungko hakü Olip khiam ko lao-ekü wonne tsoi nime chih chai- thio naiuso theng chaithioli thio-e. 10Nung ajahtsün chaithio chinyatnyi pungkü nai theng chaithio asaita thiotsün chaithio chiai aphop thio-ela.

Alei nouko Chongting Ajekhaiu nai Thiotsün Chaithio

11Alei yalotsün pungkü asamüh Apaou hau ajahtsün chaithio kiu-ela: nung chaithio nou jangtsopong nime, onnemokpong tsak, alengsat tsüpokü pon tsak shelokü noitsün onnemok apong chinyat thio-ela. 12Chih chaithio tsakli, Olip khiam nouko wonne meikü lao-ekü, jangtsopong pungkü wonne tsoi süme, onnemok nouko hakü tsoi nime, 13naiuso on- nemokthso pungkü tsoi tsak thio-ela. Nung ajahtsün chaithio nouso Apaou tü angannyam nyamtsün chaithio nouso noin. 14Theng chaithio ayam naito jangtsopong pungkü nouko theng tsoi püle, onnemok chaithio nouko aikü hau tsoi süme, naiuso onnemok pungkü nouko tsoi nime thio-ela. Pon thum alei pungkü chongting ajekhaiu nouko ajahtsün chaithio thaiutha nung ngiokhem noin. 15Asaita ajahtsün chaithio nouko theng chaithio nouko aikü, wonpong tsak angei chaithio thio-ela.

Phoplao Tsüthiokün Themtsai Sümai taoko Chaithio

(Levi 23:5-14)

16Chongting alei ajekhaiu chekü pülenyi nouko Apaou lomsantsün Aasan Sümai saoheao noin. 17Aje- khaiu chekü pungonyi nouko don sümai tsak ajekhaiu chinyatnyi thaiutha yaloji, nung taoko naito phoplao tsüthiokün themtsailu khemsankü heao noin. 18Sümai ayalotsün nyi nai asam amkham thaiutha kamshiao noin, naiuso nungko ti chhi tsüchhisiya-ela. 19Apaou hau eheshiu chaithio tsakli, ajahtsün chaithio tsak kiu-ela nung chaithio nouso: Jangtsopong nime, onnemok tsak, naiuso onnemok thso pon tsak tsak shelokü nou apem chinyat, nungso apem alengsat ti tsüpokü thio-ela. 20Olip khiam ko wonne lao-ekü ayam nai eheshiu chaithio kiu-ela, nung chaithio nouso jangtsopong pungkü tsoi süme, 21onnemok pungkü tsoi tsak, 22Loüh wonpong tsak angei chaithio kiu-ela, nungli khaiuniahoi thaiutha alosiotsün chaithio shanela. 23Nung chaithio nouso asaita ahom ajahtsün chaithio ko hakü thio-ela. 24Nunglilu chinyatnyi thaiutha Apaou hau angannyamtsün eheshiu chaithio athio. Nung chaithio asaita thiotsün ajah chaithio naiuso theng chaithio ko hakü athio. 25Chinyatnyi nouko amkham kiuao kamshi-e nungko chhi titso tsüchhi-e.

Be-eiuyam Sümai nai Thiotsün Chaithio nouso

(Levi 23:15-22)

26Be-eiuyam sümai ayalonyi nouko nai, tilai asamüh Apaou hau chih ayan chaithio kiu-e, asamüh chhisiya titso tsüchhikü asam amkham thaiutha kamshiao noin. 27Apaou hau angannyam nyamtsün ajah chaithio tsak athio, nung chaithio nouko jangtsopong nime, onnemok tsak, naiuso onnemok apong pon tsak tsak shelokü chinyat nungso apem alengsat ti tsüpokü athio. 28Ayam nai eheshiu chaithio nou wone nouko Olip khiam lao-ekü, jangtsopong pungkü tsoi süme me, onnemok pungkü tsoi nime me, 29naiuso onnemok pungkü tsoi tsak tsak ta thio-ela. 30Loüh wonpong tsak angei chaithio au thio-ela, nungli khaiuniahoi thaiutha ko alo- siotsün amkham shanela. 31Nungso theng chaithio nouso asaita jahkü thiotsün eheshiu chaithio nouko hoihakü thio-ela.

ASIO THSAMLAI

©2005 Bible Society of India

More Info | Version Index