Search form

JOHON 7

Jesu vokhehkho Anae ae

1Havi aanuwna Jesu ing Galili ting sisa; akhaechuve Jehudi aatuaricheh aenche ithehnii khaena enjong. 2Atii Jehudi ae Ynsennii Kuurva aaniichu hunganeengsa, 3chu-khaenache Jesu anae aenche aningna enriir, “Hava mapham i bathen nana Judia paam ting sira, amana nasebok aenche natu nari nongchu muvaatae. 4Mee ing imanghuw rasiing achii mee inche anongtuchu thuurmahchak. Chukhaenache nang ing hangchii i natu vanave, nataksah ing laaruw paamne mandangsara.” 5(Ama anae ae rap ingkho aningna thachamah ae.)

6Jesu ing eningna ariir, “Ki kakhaena apha ichiichu hemphamahri, changvakonchu nengkhaena apha chuve anasiirna omna. 7Nenuwve laaruw paam mee aeng ibatirmah ae, changvakonchu ki chuve ymbatirnah ae, yngkhaena ynchii imbe entu enri vakhae sakmah ta ingka kariirpa. 8Nenuw kuurva tingche sisaruw; ki chuve havana kuurva i simahning, akhaechuve kakhaena apha ichiichu hemphamahri.” 9Havi riirka ama ing Galili nache ongsa.

Ynsennii Kuurvana Jesu ynvae

10Anae aenche kuurva tingche ensi aanuwna Jesu kho isi; changvakonchu ama ing yndang ing siru ing ynruwhjaeh ing isi. 11Jehudi aatuaricheh aenche kuurva sungnache jong aeka vokhehkho unakhe ongne ta aeka mee ae ensii.

12Amana mee aenche ataklina aajaeh ichong ae. Mee topoh aenche atak i isapak meeva ta aeka enriir. Mee areh aenche ama sakmah, ama ing mee aechu arehting aruwnah enchii. 13Changvakonchu achuw ingkho yndang ing riirmah ae, akhaechuve enuw ing Jehudi aatuaricheh aechu enchiitah nava.

14Kuurva entuchu achimbang ahenpha ruvaena Jesu ing Rum-niieenna vakka amanchuw ae. 15Jehudi aatuaricheh aenche ngik aeka vokhehkho enriir, “Hava mee inge thiimziih ateen chahsiing angjaehmeh amanghuwva?”

16Jesu ing abasang ae, “Ki ing kamanchuwchuw i kaningtanii mahva, changvakonchu kichu ynjenchiir aning taniiva. 17Thangnang ing amanden tuningka achii achuw yngkheh in-chembe kachong i Thangnang taniiva changmahka kaningtanii sahva ichiichu manghuw vaata. 18Achuw yngkheh ing ataksah tanii ariir chuve ympahsah iphanii khaena atuva; changvakonchu atak ajenchiir meechu ama ing ympahsah phanii khaena atuchu ichum meeva, amanche aningnache ynraar ichii yntanga omah. 19Mosi ing vajeer chonghak ipimahkhang? Changvakonchu nenuw achuw yngkheh ingkho vajeer chonghakchu manjiimahchuw. Ynchii khaena nenuw ing kichu ithehnii khaena ynjong vachuw?”

20Mee ae ing embasang, “Nataklina umlae chuwngsa! Achuwva theh kachii taka ynjongchu?” 21Jesu ing enuwchu abasang, “Ki ing laetho yngkheh katutahna nenruw riimna. 22Mosi ing nensiti aechu vinchiip khaena ariirpa (amachu Mosi ing abasenmah vakhangnare, nenfhuw fhuwven aeng embasen vasahva), amana nenuw ing Deennii inii nache vinchiipchu nentupa. 23Nenuw nensiti aechu Deennii inii nache vinchiip tutanuwve, Mosi vajeer chonghakchu kiimah, amachu ynchii khaena Deennii iniina meechu kamandam tahna kataklina nenbarung isiiva? 24Taangna adongchang ing vajeer tumahruw, changvakonchu ichum inche vajeer turuw.”

Atak i Mesaija chuva?

25Jerusalem mee topoh aenche enriir, “Hava mee i mahvakhang aatuaricheh aeng thehkenta enchiikha? 26Enruw, ama ing mee kaarna chongna amanche enuw ing aningna yntangakho riirmah ae! Havi aatuaricheh aeng atatak ing Khrista chuva ichii emanghuwtah nava? 27Changvakonchu Khrista ing ajuwnglaenche, achuw ingkho utanii ithengva ichii manghuwmahnii. Havana mee ichuve inuw ing utanii ithengva ichii ymmanghuwsa.”

28Jesu ing Rumniieenna aman-chuw ae raenche senruwr ipirpak ing uungka ariir, “Nenuw ing ki i achuwva vokhehkho utaniiva ichii atatak ing ymmanghuw sachuw? Kataksah aatuaricheh ing ijuwng mahping; kichu ynjenchiir atak chuve ichumva. Nenuwve atakchu manghuw mahchuw, 29changvakonchu kive kamanghuwsa, akhaechuve ki i aning taniiping amanche ama ing kichu ynjenchiirva.”

30Chukhaenache enuw ing atakchu suwrkenta enchii, changvakonchu achuw ingkho ataklina vabachuw chehmah ae, akhaechuve akhaena aphachu hemphamahrisa. 31Changva-konchu mee changjaeh kaarnache athacha mee ynvae aeka vokhehkho enriir, “Khrista ing ajuwnglaenche hava mee inge laetho atu ithi ing tuvachiiva?”

Laarchang aechu Jesu Isuwrnii khaena Enchiir

32Mee changjaeh aeng Jesu taklina ichong aechu Pharisi aeng ensiipa, chukhaenache aanchung jaethiim aenche Jesu isuwrnii khaena laarchang aechu enchiir ae. 33Jesu ing amana ariir, “Apha topoh khaenapang nenuw thoh onghakva kata amanche aanuwna chembe kichu ynjenchiir abuum tingche ynriva kata. 34Nenuw ing kichu ijongva nenta changvakonchu ituwhmah tanuw, akhaechuve kaongnii tingche nenuw isi chehmah tanuw.”

35Jehudi aatuaricheh aenche enareer sungna enriir, “Ama ing uting sinaka tuwhmah vaanchiiva? Grik ae khuwruung chaapna inuw ymmee ae ynsaenong aeka ong ae ningting sinaka amana Grik aechu manchuw vachiiva? 36Ama ing ijongva nenta changvakonchu ituwhmah tanuw, vokhehkho ki ing ongvakachii nache nenuw ing huungchehmah tanuw achiinah. Havi ynchii achiiniiva?”

Iringnii Chii Ympeeh

37Achinii vokhehkho athurfhuw kuurva inii nache Jesu ing hangiirka iruur ipirpak ing ariir, “Achuw yngkheh achii iraar mee inche kaningting huungsana inrasiing. 38Ynthiing thiimziih ing ariirsa, ‘Kichu ynthacha mee ningnache abarungriir tanii iringnii chiitaang chiichu ruwngvaata.’ ” 39Jesu ing ariir havi laetha khaenava amanche aningna athacha mee aenche amachu phavaatae. Changlaen chembe laetha ichiichu jepimahri, akhaechuve Jesu alaar isachu ithohmahri.

Mee aechu Jesu khaena Asiksik Suwhvachii

40Mee inempak kaarna mee topoh aenche ariirchu siiaeka vokhehkho enriir, “Hava mee i jaephar remchu varae.”

41Areh aenche Khrista chuva enchii. Changvakonchu mee topoh aenchembe Khrista chu Galili tanii thengva chiiva enchii. 42Ynthiing thiimziih ing ariir chuve Khrista chu Iruwng Devit tuti tanii vachiiva vokhehhko Devit ing apaarnii Bethlehem khuwna omva chiiva achiisa. 43Chukhaenache mee aechu Jesu khaena aruwr asiksik suwhsae. 44Mee areh aenchembe suwrnungka achiiae, changvakonchu achuw ingkho engkik ing vabachuw chehmahsae.

Jehudi Aatuaricheh aenche Enthachamah

45Laarchang aenche aanchung jaethiim aere Pharisi ae ningtingche hunganrisae, amana enuw ing enriir, “Ynchii khaena atakchu nenghenruw mahva?”

46Laarchang aenche embasang, “Achuw yngkheh ingkho ama ing ichong vaange chongmahri enchii.”

47“Nenuwkho ama ing aasiirting ynruwva?” 48“Aatuaricheh ae changmahka Pharisi aenche aningna enthachapa ichii yngkheh tanga ne-manghuwse? 49Havana mee hangjaeh inem ae inge Mosi vajeer chonghakchu emanghuwmah tahnache, Thangnang siraap dernache ongpae!”

50 Nikodemas ichii Jesu aantuwh-fhuw vasah, Pharisi ae kaartanii ama inche eningna ariir, 51“Inuw ynvajeer chonghak inuwzii ing aningtanii chong ynsiimah rirae vokhehkho ynchii atuva ichiichu yntuwhmahri raenche inuw ing meechu manraar chehmahmuw.”

52Enuw ing embasang, “Nangkho Galili tanii vachii? Ynthiing thiimziih nache jongla amanche jaephar achuw ingkho Galili tanii thengmahnii ichiichu muvaanta.”

ITHAR CHONGHAK

©2008 Bible Society of India

More Info | Version Index