Search form

1 โครินธ์ 1:10

ก๋าน​แตกแยก​ใน​คริสตจักร

10ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​วิงวอน​ขอ​หมู่​ต้าน​ใน​นาม​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา ขอ​หื้อ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น​ไว้ บ่ดี​แบ่ง​แยก​กั๋น แต่​หื้อ​มี​กำกึ๊ด​กับ​เป้าหมาย​ตี้​ไป​ใน​ตาง​เดียว​กั๋น​เน่อ