Search form

1 โครินธ์ 1:17

17ย้อน​พระคริสต์​บ่ได้​ส่ง​ข้าพเจ้า​มา​หื้อ​บัพติศมา​กับ​ใผ แต่​ส่ง​มา​หื้อ​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​บ่ได้​บอก​โดย​ใจ๊​กำ​อู้​ตี้​หลวก​ต๋าม​ปั๋ญญา​ของ​คน เปื้อ​ว่า​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระเยซู​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จะ​บ่เสี้ยง​ฤทธิ์​เดช​ไป