Search form

1 โครินธ์ 1:18

พระคริสต์​คือ​อำนาจ​กับ​พระ​ปั๋ญญา​ของ​พระเจ้า

18คน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย​นั้น​ก็​ถือ​ว่า​เรื่อง​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ของ​พระเยซู​เป๋น​เรื่อง​ง่าว แต่​เฮา​ตี้​ก่ำลัง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ถือ​ว่า​เป๋น​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า