Search form

1 โครินธ์ 1:19

19อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“เฮา​จะ​ทำลาย​ปั๋ญญา​ของ​คน​หลวก

เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ความ​เข้าใจ๋​ของ​ผู้​มี​ความ​ฮู้​นัก​เสีย​ไป”