Search form

1 โครินธ์ 1:25

25ย้อน​ความ​ง่าว​ของ​พระเจ้า​ก็​ยัง​มี​ปั๋ญญา​นัก​เหลือ​ปั๋ญญา​ตึงหมด​ของ​มนุษย์​แหม​ก่อน กับ​ความ​อ่อนแอ​ของ​พระเจ้า​ก็​ยัง​มี​ก๋ำลัง​นัก​เหลือ​ความ​เข้มแข็ง​ของ​มนุษย์​ก่อน