Search form

1 โครินธ์ 1:9

9พระเจ้า​นั้น​สัตย์ซื่อ พระองค์​ได้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​เข้า​มา​มี​สามัคคีธรรม​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ คือ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา