Search form

1 โครินธ์ 10:2

2เหมือน​ว่า​หมู่​เขา​ได้ฮับ​บัพติศมา​ภาย​ใต้​เมฆ​กับ​ใน​ทะเล​นั้น แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ก๋าย​เป๋น​ผู้​ติดต๋าม​โมเสส​กู้​คน