Search form

1 โครินธ์ 10:23

เยียะ​กู้​อย่าง​เปื้อ​ถวาย​เกียรติ​พระเจ้า

23บาง​คน​อู้​ว่า “เฮา​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้” แต่​บ่ใจ้​กู้​อย่าง​ตี้​เยียะ​นั้น​จะ​เป๋น​ประโยชน์ “เฮา​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้” แต่​บ่ใจ้​กู้​อย่าง​นั้น​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​จ๋ำเริญ​ขึ้น