Search form

1 โครินธ์ 11:11

11แต่​จาใด​ก็​ต๋าม ใน​จีวิต​ของ​เฮา​ตี้​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​นั้น ป้อจาย​ก็​ต้อง​เปิ้ง​แม่ญิง กับ​แม่ญิง​ก็​ต้อง​เปิ้ง​ป้อจาย