Search form

1 โครินธ์ 11:29

29ย้อน​ว่า​คน​ตี้​กิ๋น​โดย​บ่ได้​หื้อ​เกียรติ​ตั๋ว​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เมื่อ​กิ๋น​ไป​แล้ว​ก็​เต้า​กับ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ถูก​ลงโต้ษ