Search form

1 โครินธ์ 11:34

34ถ้า​มี​ใผ​ใค่​อยาก​แก่​ก็​หื้อ​เขา​กิ๋น​ลุก​บ้าน​มา​ก่อน เปื้อ​ว่า​เมื่อ​มา​จุมนุม​กั๋น จะ​ได้​บ่โดน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า ส่วน​เรื่อง​อื่นๆ นั้น เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​จะ​สอน​หื้อ​ต้าน