Search form

1 โครินธ์ 12:3

3ย้อน​จาอั้น​ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​หื้อ​ฮู้​ไว้​ว่า คน​ตี้​อู้​โดย​มี​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​จะ​บ่อู้​ว่า “ขอ​หื้อ​พระเยซู​ถูก​สาป​แจ้ง” กับ​บ่มี​ใผ​อู้​ได้​ว่า “พระเยซู​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า” นอกจาก​อู้​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์