Search form

1 โครินธ์ 12:30

30กู้​คน​ฮักษา​โรค​ได้​ตึงหมด​กา กาว่า​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้​กั๋น​กู้​คน​กา กาว่า​แป๋​ความหมาย​ของ​ภาษา​นั้น​ได้​กั๋น​กู้​คน​กา