Search form

1 โครินธ์ 14:11

11แล้ว​ถ้า​ข้าพเจ้า​บ่เข้าใจ๋​ภาษา​นั้น​ตี้​เขา​อู้​กั๋น ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ละ​จ้าด​คน​ละ​ภาษา​กั๋น​กับ​คน​ตี้​อู้ กับ​คน​ตี้​อู้​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ละ​จ้าด​คน​ละ​ภาษา​กับ​ข้าพเจ้า​ตวย