Search form

1 โครินธ์ 14:15

15ถ้า​จาอั้น ข้าพเจ้า​จะ​เยียะ​จาใด​ดี ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ใจ๊​ตึง​จิตวิญญาณ​ตึง​กำกึ๊ด​ใน​ก๋าน​อธิษฐาน กับ​จะ​ฮ้อง​เพลง​สรรเสริญ​ด้วย​จิตวิญญาณ​กับ​กำกึ๊ด​ตวย