Search form

1 โครินธ์ 14:21

21ใน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​ว่า

“เฮา​จะ​อู้​กับ​คน​จ้าด​นี้

ผ่าน​ตาง​คน​ต่างจ้าด​ต่าง​ภาษา

กับ​ผ่าน​ตาง​ปาก​ของ​คน​จ้าด​อื่นๆ

แต่​เป๋น​เถิง​ขนาด​นั้น​เขา​ก็​จะ​บ่ยอม​ฟัง​เฮา”