Search form

1 โครินธ์ 14:23

23ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ผู้เจื้อ​ตึงหมด​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​ต่าง​คน​ต่าง​อู้​ภาษา​อื่นๆ แล้ว​คน​ตี้​บ่เกย​ฮู้​เรื่อง​พระเจ้า กาว่า​คน​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​เข้า​มา หมู่​เขา​จะ​บ่หา​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ผีบ้า​ไป​แล้ว​กา