Search form

1 โครินธ์ 14:33

33ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​เป๋น​พระเจ้า​แห่ง​ความ​วุ่นวาย แต่​เป๋น​พระเจ้า​แห่ง​สันติสุข

อย่าง​ตี้​เป๋น​อยู่​ใน​คริสตจักร​กู้ๆ ตี้