Search form

1 โครินธ์ 15:12

ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

12ถ้า​เฮา​บอก​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว เยียะ​หยัง​มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​บอก​ว่า บ่มี​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย