Search form

1 โครินธ์ 15:3

3ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​เรื่อง​สำคัญ​ตี้​สุด​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​มา​นั้น​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว คือ​พระคริสต์​ได้​ต๋าย​เปื้อ​บาป​ของ​หมู่​เฮา ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า