Search form

1 โครินธ์ 15:32

32ถ้า​จะ​อู้​เผียบ​ว่า ข้าพเจ้า​ได้​สู้​กับ​สัตว์​ฮ้าย​ใน​เมือง​เอเฟซัส​โดย​มี​ความ​หวัง​ต๋าม​แบบ​ของ​คน ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ประโยชน์​อะหยัง ถ้า​พระเจ้า​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ต๋าย​เป๋น​ขึ้น​มา จาอั้น

“ก็​หื้อ​เฮา​กิ๋น​กับ​ดื่ม​เต๊อะ

ย้อน​ว่า​วัน​พูก​เฮา​จะ​ต๋าย​กั๋น​แล้ว”