Search form

1 โครินธ์ 15:34

34จง​มี​สติ​ได้​แล้ว เลิก​เยียะ​บาป​เหีย ย้อน​มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เลย ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ละอาย​ใจ๋