Search form

1 โครินธ์ 15:35

ตั๋ว​ใน​โลก​นี้​กับ​ตั๋ว​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

35แต่​จะ​มี​คน​ถาม​ว่า “คน​ต๋าย​แล้ว​จะ​เป๋น​ขึ้น​มา​ได้​จาใด” เฮา​จะ​มี​ตั๋ว​แบบ​ใด​กั๋น