Search form

1 โครินธ์ 15:37

37เม็ด​พืช​ตี้​ต้าน​หว่าน​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​ข้าว​สาลี​ก็​ดี กาว่า​เม็ด​พืช​อย่าง​อื่น​ก็​ดี ตี้​ต้าน​หว่าน​เป๋น​ก้า​เม็ด​เต้าอั้น บ่ใจ้​ต้น​ตี้​จะ​งอก​ขึ้น​มา