Search form

1 โครินธ์ 15:9

9ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​ต่ำต้อย​ตี้​สุด​ใน​หมู่​อัครทูต ข้าพเจ้า​บ่สมควร​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​อัครทูต ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ค่ำ​คน​ของ​พระเจ้า