Search form

1 โครินธ์ 16:11

11จาอั้น​ห้าม​หื้อ​ใผ​ดู​แควน​เขา แต่​หื้อ​จ้วย​เขา​เตียวตาง​ต่อ​ไป​อย่าง​สันติสุข เปื้อ​เขา​จะ​ปิ๊ก​มา​หา​ข้าพเจ้า ย้อน​ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​กอย​ถ้า​เขา​กับ​หมู่​ปี้น้อง​คน​อื่นๆ อยู่