Search form

1 โครินธ์ 16:5

แผน​ก๋าน​เตียวตาง​ของ​เปาโล

5หลังจาก​ตี้​ข้าพเจ้า​เลย​แคว้น​มาซิโดเนีย​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​มา​หา​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​จะ​ผ่าน​มา​ตาง​นั้น