Search form

1 โครินธ์ 2

เรื่องราว​ของ​พระคริสต์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​บอก​ความ​จริง​อัน​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​นั้น ข้าพเจ้า​บ่ได้​ใจ๊​กำ​อู้​ม่วน​จ๋า​หวาน กาว่า​กำ​ตี้​มา​จาก​ปั๋ญญา​ตี้​หลวก 2ย้อน​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​ว่า​ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​จะ​บ่สอน​เรื่อง​อะหยัง​เลย นอก​จาก​เรื่อง​ของ​พระเยซู​คริสต์​กับ​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์​บน​ไม้​ก๋าง​เขน 3แล้ว​เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​หา​หมู่​ต้าน​นั้น ข้าพเจ้า​ฮู้สึก​อ่อน​ก๋ำลัง​กับ​กั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น 4กำ​อู้​กับ​กำ​เตสนา​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ใจ้​กำ​ตี้​ใจ๊​ปั๋ญญา​มา​จั๊ก​จู๋ง​หมู่​ต้าน แต่​เป๋น​ก๋าน​สำแดง​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ 5เปื้อ​ว่า​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​บ่ได้​เป๋น​ผล​ตี้​มา​จาก​ปั๋ญญา​ของ​คน แต่​มา​จาก​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า

พระ​ปั๋ญญา​ของ​พระเจ้า

6จาใด​ก็​ดี​หมู่​เฮา​อู้​เถิง​ปั๋ญญา​ใน​หมู่​คน​ตี้​เติบใหญ่​ใน​ความ​เจื้อ​แล้ว เซิ่ง​บ่ใจ้​ปั๋ญญา​ตี้​มา​จาก​โลก​นี้​กาว่า​มา​จาก​ผู้​ปกครอง​โลก​นี้​ตี้​ก่ำลัง​จะ​เสี้ยง​อำนาจ​ไป 7แต่​หมู่​เฮา​อู้​เถิง​ปั๋ญญา​อัน​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​ได้​เก็บ​ซ่อน​ไว้​นั้น กับ​ตี้​พระองค์​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​ว่า​ปั๋ญญา​นี้​จะ​เป๋น​เกียรติ​ของ​เฮา 8บ่มี​ผู้​ปกครอง​คน​ใด​ใน​โลก​นี้​ฮู้จัก​ปั๋ญญา​นี้ ย้อน​ถ้า​ฮู้จัก​ก็​คง​บ่มี​ใผ​เอา​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน 9อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“สิ่ง​ตี้​ต๋า​ของ​คน​บ่เกย​หัน

กับ​หู​บ่เกย​ได้ยิน​กาว่า​คน​กึ๊ด​บ่เถิง​ว่า​จะ​เกิด​ขึ้น

ก็​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ได้​เกียม​ไว้​แล้ว​สำหรับ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์”

10แต่​พระเจ้า​ได้​เปิด​เผย​สิ่ง​หมู่​นี้​หื้อ​กับ​เฮา​ผ่าน​ตาง​พระวิญญาณ ย้อน​พระวิญญาณ​ฮู้​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​แม้แต่​ความ​ลับ​อัน​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า 11บ่มี​ใผ​ฮู้​กำ​กึ๊ด​ของ​คน​ได้​นอก​จาก​วิญญาณ​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​เขา​เอง ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น บ่มี​ใผ​ฮู้​กำ​กึ๊ด​ของ​พระเจ้า​ได้​นอก​จาก​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์ 12เฮา​บ่ได้​ฮับ​วิญญาณ​ของ​โลก​นี้ แต่​ฮับ​พระวิญญาณ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​เข้าใจ๋​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​พระองค์​หื้อ​เฮา 13จาอั้น ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​อธิบาย​เรื่อง​พระเจ้า​หื้อ​กับ​คน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​อยู่​ตวย หมู่​เฮา​ก็​ได้​ใจ๊​ถ้อยกำ​ตี้​พระวิญญาณ​สอน​เฮา บ่ใจ้​กำสอน​ตี้​มา​จาก​สติ​ปั๋ญญา​ของ​คน

14คน​ตี้​บ่มี​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ก็​ยอมฮับ​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​พระวิญญาณ​เปิด​เผย​หื้อ​ฮู้​บ่ได้ เขา​หัน​ว่า​เป๋น​เรื่อง​ง่าว​กับ​เขา​ก็​บ่เข้าใจ๋​สิ่ง​หมู่​นี้ ย้อน​เขา​บ่มี​พระวิญญาณ​จ้วย​หื้อ​เข้าใจ๋ 15แต่​คน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​อยู่​ตวย​ก็​จะ​ตัดสิน​ได้​กู้​เรื่อง แต่​บ่มี​ใผ​ตัดสิน​เขา​ได้​ย้อน​ใน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

16“มี​ใผ​พ่อง​ตี้​ฮู้​จิตใจ๋​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

เปื้อ​จะ​สั่ง​สอน​พระองค์​ได้”

แต่​หมู่​เฮา​เข้าใจ๋​ได้​ย้อน​เฮา​มี​จิตใจ๋​ของ​พระคริสต์