Search form

1 โครินธ์ 2:7

7แต่​หมู่​เฮา​อู้​เถิง​ปั๋ญญา​อัน​ล้ำเลิ็ก​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​ได้​เก็บ​ซ่อน​ไว้​นั้น กับ​ตี้​พระองค์​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​ว่า​ปั๋ญญา​นี้​จะ​เป๋น​เกียรติ​ของ​เฮา