Search form

1 โครินธ์ 2:8

8บ่มี​ผู้​ปกครอง​คน​ใด​ใน​โลก​นี้​ฮู้จัก​ปั๋ญญา​นี้ ย้อน​ถ้า​ฮู้จัก​ก็​คง​บ่มี​ใผ​เอา​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​ไป​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน