Search form

1 โครินธ์ 3:10

10ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระคุณ​กับ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​เป๋น​เหมือน​สล่า​ตี้​มี​ประสบก๋ารณ์​นัก​ตี้​ได้​วาง​ฐาน​ไว้ แล้ว​ก็​มี​แหม​คน​มา​ก่อ​ขึ้น​ต่อ​จาก​ฐาน​นั้น แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ต้อง​หละวัง​หื้อ​ดี​ว่า​จะ​ก่อ​ขึ้น​จาใด