Search form

1 โครินธ์ 3:7

7ย้อน​จาอั้น ตึง​คน​ปูก ตึง​คน​หด​น้ำ ก็​บ่ได้​สำคัญ​อะหยัง แต่​ผู้​ตี้​สำคัญ​แต๊ๆ คือ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เติบใหญ่​เน่อ