Search form

1 โครินธ์ 4:1

ก๋าน​ของ​อัครทูต

1หื้อ​หมู่​ต้าน​ถือ​ว่า​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระคริสต์ เป๋น​ผู้​ตี้​ได้ฮับ​มอบหมาย​หื้อ​ผ่อกอย​ข้อล้ำเลิ็ก ​ของ​พระเจ้า