Search form

1 โครินธ์ 4:10

10เฮา​เป๋น​คน​ง่าว​ย้อน​หัน​แก่​พระคริสต์ แต่​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​มี​ปั๋ญญา​ใน​พระคริสต์ เฮา​ขี้เปี้ย ส่วน​หมู่​ต้าน​มี​ก๋ำลัง หมู่​ต้าน​มี​หน้า​มี​ต๋า แต่​เฮา​ถูก​คน​ดู​ถูก​ดู​แควน