Search form

1 โครินธ์ 4:4

4จิต​สำนึก​ของ​ข้าพเจ้า​บอก​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เยียะ​อะหยัง​ผิด แต่​นี่​ก็​บ่ได้​หมายความ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​บริสุทธิ์​ผุดผ่อง ผู้​ตี้​จะ​ตัดสิน​ข้าพเจ้า​ได้​คือ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เต้าอั้น