Search form

1 โครินธ์ 4:5

5จาอั้น​ฟั่ง​ตัดสิน​อะหยัง​เตื้อ​ก่อน​จะ​เถิง​เวลา หื้อ​ถ้า​จ๋น​กว่า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จะ​มา แล้ว​พระองค์​จะ​เปิดเผย​ความ​ลับ​ตี้​ซ่อน​อยู่​ใน​ตี้​มืด​ออก​มา กับ​จะ​เปิดเผย​สิ่ง​ตี้​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​กู้​คน​หื้อ​ฮู้​หื้อ​หัน เถิง​ต๋อน​นั้น​แต่​ละ​คน​จะ​ได้​ฮับ​กำ​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า​ต๋าม​ตี้​เขา​สมควร​จะ​ได้ฮับ