Search form

1 โครินธ์ 4:8

8หมู่​ต้าน​มี​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ต้องก๋าน​แล้ว​เน่อ หมู่​ต้าน​ร่ำรวย​แล้ว กับ​เป๋น​กษัตริย์​โดย​บ่ต้อง​มี​เฮา​แล้ว ขอ​หื้อ​เป๋น​จาอั้น​แต๊ๆ เต๊อะ เฮา​จะ​ได้​เป๋น​กษัตริย์​ฮ่วม​ปกครอง​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย