Search form

1 โครินธ์ 5:10

10แต่​ข้าพเจ้า​บ่ได้​หมายเถิง​บ่หื้อ​คบ​กับ​คน​ของ​โลก​ตี้​เป๋น​คน​ล่วง​ประเวณี คน​ขี้โลภ คน​ขี้โก๋ง กาว่า​คน​ตี้​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ​เน่อ ย้อน​ถ้า​ห้าม​จาอั้น​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​ท่า​จะ​ได้​ไป​อยู่​นอก​โลก​เหีย​ละ