Search form

1 โครินธ์ 5:4

4เมื่อ​หมู่​ต้าน​จุมนุม​กั๋น​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ​ก็​ได้​ฮ่วม​จุมนุม​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย