Search form

1 โครินธ์ 6

ถ้า​มี​ปั๋ญหา​กั๋น​ก็​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตัดสิน

1ถ้า​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กั๋น เยียะ​หยัง​เถิง​เอา​ไป​หื้อ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเจ้า​ตัดสิน แตน​ตี้​จะ​หื้อ​คน​ของ​พระเจ้า​ตัดสิน​หื้อ 2หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​คน​ใน​โลก จาอั้น ถ้า​หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​คน​ใน​โลก​นี้ แล้ว​เป๋น​จาใด​เถิง​ตัดสิน​เรื่อง​หน้อยๆ จาอี้​บ่ได้ 3แล้ว​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​หมู่​เฮา​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า ถ้า​เป๋น​จาอั้น หมู่​เฮา​ซ้ำ​จะ​ต้อง​ตัดสิน​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​จีวิต​นี้​แหม​สัก​มอก​ใด 4จาอั้น ถ้า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กั๋น หมู่​ต้าน​จะ​เอา​เรื่อง​หมู่​นี้​ไป​หื้อ​คน​ตี้​หมู่​สมาชิก​คริสตจักร​บ่นับถือ​ตัดสิน​หื้อ​กา 5ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จาอี้ ก็​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ละอาย​ใจ๋ ใน​หมู่​ต้าน​บ่มี​ใผ​ตี้​มี​ผญา​ปั๋ญญา​ปอ​ตี้​จะ​ตัดสิน​เรื่อง​ผิดเถียง​กั๋น​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ได้​เลย​กา 6แตน​ตี้​จะ​เป๋น​จาอั้น ก็​กลับ​เป๋น​ว่า ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จะ​ต้อง​ไป​ขึ้น​โฮง​ขึ้น​ศาล​ว่า​ความ​กั๋น​ต่อหน้า​คน​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​กา 7แต๊ๆ แล้ว เมื่อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กั๋น​ก็​แสดง​ว่า​จิต​วิญญาณ​หมู่​ต้าน​ก็​ก๊าน​แล้ว เยียะ​หยัง​บ่ยอม​หื้อ​เขา​เยียะ​ผิด​ต่อ​ต้าน​เหีย กาว่า​ยอม​หื้อ​เขา​โก๋ง​เหีย​เลย​บ่ดี​กว่า​กา 8แต่​หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​ผิด​ต่อ​กั๋น กับ​โก๋ง​กั๋น เถิงแม้​จะ​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ก็​ต๋าม

9หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า คน​บ่ดี​จะ​บ่มี​ส่วน​แบ่ง​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า บ่ดี​จุ​ตั๋ว​เก่า​เน่อ คน​ตี้​ล่วง​ประเวณี คน​ตี้​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ คน​ตี้​ผิด​ผัว​ผิด​เมีย​คน​อื่น ป้อจาย​ขาย​ตั๋ว กาว่า​คน​ตี้​ฮัก​เพศ​เดียว​กั๋น 10คน​ขี้ลัก คน​ขี้โลภ คน​ขี้เมา คน​อู้​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​คน​อื่น คน​ขี้โก๋ง คน​หมู่​นี้​เนาะ​จะ​บ่มี​วัน​ได้​ส่วน​แบ่ง​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า 11มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​เกย​เป๋น​จาอี้ แต่​พระเยซู​ได้​ซ่วย​ล้าง​หมู่​ต้าน​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว พระเจ้า​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา

ใจ๊​ตั๋ว​ของ​ต้าน​เปื้อ​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า

12บาง​คน​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้” ก็​แต๊ แต่​บ่ใจ้​กู้​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​นั้น​จะ​เป๋น​ประโยชน์ ข้าพเจ้า​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้ แต่​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ยอม​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​อะหยัง​เลย 13บาง​คน​อู้​ว่า “ของกิ๋น​ก็​มี​สำหรับ​ต๊อง กับ​ต๊อง​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​ของกิ๋น” ก็​แต๊​อยู่ แต่​พระเจ้า​จะ​ทำลาย​ตึง​สอง​อย่าง​นี้​ไป ตั๋ว​ของ​เฮา​นั้น​ก็​บ่ได้​มี​ไว้​สำหรับ​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ แต่​มี​ไว้​สำหรับ​ฮับใจ๊​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก็​มี​ไว้​สำหรับ​ปกครอง​ตั๋ว​ของ​เฮา 14พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​จาใด พระองค์​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​จาอั้น

15หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา ว่า​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ส่วน​ต่างๆ ของ​ตั๋ว​พระคริสต์ ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​จะ​เอา​ส่วน​นึ่ง​ส่วน​ใด​ของ​พระคริสต์​ไป​ฮ่วม​หลับนอน​กับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​กา ห้าม​หื้อ​เป๋น​จาอั้น​เน่อ 16หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​ป้อจาย​ตี้​ฮ่วม​หลับนอน​กับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว​ก็​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น​กับ​นาง ย้อน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ตึง​สอง​คน​จะ​ก๋าย​เป๋น​คนๆ เดียว​กั๋น” 17แต่​ส่วน​คน​ตี้​ผูกพัน​กับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า จิตวิญญาณ​ของ​เขา​ก็​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์

18หื้อ​หนี​เหีย​จาก​ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ ความ​บาป​อย่าง​อื่น​ตี้​คน​เยียะ​กั๋น​นั้น​เป๋น​บาป​นอก​ตั๋ว แต่​คน​ตี้​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ​นั้น​ก็​เยียะ​บาป​ต่อ​ตั๋ว​ของ​ตั๋ว​เก่า 19หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​เป๋น​พระวิหาร​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน เซิ่ง​พระเจ้า​ได้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​ไว้ จาอั้น​ตั๋ว​ของ​ต้าน​จึง​บ่ได้​เป๋น​ของ​ต้าน แต่​เป๋น​ของ​พระเจ้า 20ย้อน​พระเจ้า​ได้​ซื้อ​หมู่​ต้าน​มา​แปง​ขนาด จาอั้น​หื้อ​ใจ๊​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า​เต๊อะ