Search form

1 โครินธ์ 6:1

ถ้า​มี​ปั๋ญหา​กั๋น​ก็​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตัดสิน

1ถ้า​คน​ใด​ใน​หมู่​ต้าน​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กั๋น เยียะ​หยัง​เถิง​เอา​ไป​หื้อ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเจ้า​ตัดสิน แตน​ตี้​จะ​หื้อ​คน​ของ​พระเจ้า​ตัดสิน​หื้อ