Search form

1 โครินธ์ 6:11

11มี​บาง​คน​ใน​หมู่​ต้าน​เกย​เป๋น​จาอี้ แต่​พระเยซู​ได้​ซ่วย​ล้าง​หมู่​ต้าน​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว พระเจ้า​ได้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ของ​เฮา