Search form

1 โครินธ์ 6:12

ใจ๊​ตั๋ว​ของ​ต้าน​เปื้อ​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า

12บาง​คน​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้” ก็​แต๊ แต่​บ่ใจ้​กู้​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​นั้น​จะ​เป๋น​ประโยชน์ ข้าพเจ้า​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้ แต่​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ยอม​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​อะหยัง​เลย